Ban Giám Hiệu

TS. HỒ NGỌC TIẾN
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy.
Email: hntien@vetc.edu.vn  ||  hongoctienvetc@gmail.com
 

ThS. NGUYỄN NGỌC HIỂN
Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy.
Email: nnhien@vetc.edu.vn  ||  nguyenngochien67@yahoo.com

 

TS. PHAN THỊ HẢI VÂN
Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên
Email: pthvan@vetc.edu.vn || haivanvinatex@yahoo.com