Tổ chức nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Hồ Ngọc Tiến

Tiến sĩ

Hiệu trưởng

 

2

Lê Văn Hồng

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng TC-HC

lvhong@vetc.edu.vn

3

Bùi Thị Thu Cúc

Cử nhân

Phó Trưởng phòng TC-HC

bttcuc@vetc.edu.vn

4

Trần Hoài Nam Thạc sĩ Phó Trưởng phòng ttthanh@vetc.edu.vn

5

Vũ Quốc Toản

 

Tài xế

 

6

Đỗ Đức Sĩ

 

Tài xế

 

7

Đào Văn Hải

 

Tài xế

 

8

Phan Thế Nghĩa

 

Tổ trưởng Bảo vệ

 

9

Lưu Hoàng Nhật

 

Bảo vệ

 

10

Trương Thị Huế

 

Y tế

 

11

Lê Văn Ngà

 

Bảo vệ

 

12

Nguyễn Thị Oanh

 

Nhân viên văn thư

 

13

Trần Ngọc Khiêm

 

Bảo vệ

 

14

Hồ Ngọc Điệp

 

Bảo vệ

 

15

Nguyễn Kim Loan

 

Nhân viên

 

16

Nguyễn Thúy An

Cao học

Chuyên viên

 

17

Đào Thị Diễm Châu

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 
18 Nguyễn Xuân Thành Cử nhân Chuyên viên