Đào Tạo

2.1.Cao đẳng chính quy: 

- Quản tri kinh doanh tổng hợp 

- Quản trị kinh doanh marketing. 

- Quản trị sản xuất dệt may 

- Kế toán doanh nghiệp. 

2.2.Cao đẳng nghề: 

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất. 

2.3. Trung cấp chuyên nghiệp: 

- Quản trị kinh doanh. 

- Kế toán doanh nghiệp sản xuất. 

2.4 Trung cấp nghề: Kế toán doanh nghiệp