ĐÀO TẠO

1.Cao đẳng

- Quản tri kinh doanh tổng hợp 

- Quản trị sản xuất dệt may 

- Kế toán

2.Trung cấp: 

- Quản lý doanh nghiệp. 

- Kế toán doanh nghiệp.