Giới thiệu và nhân sự

1. Chức năng – Nhiệm vụ

1.1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp, kế hoạch hoạt động nhằm quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc các loại hình đào tạo của Trường;

- Giúp cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho HSSV

- Tổ chức và phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hiệu trưởng giao cho đơn vị về Công tác HSSV

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Công tác Quản lý HSSV

- Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học tại Trường và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho HSSV vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học;

- Quản lý về số lượng và biến động HSSV (theo lớp, theo ngành, theo trình độ đào tạo, … cho từng học kỳ, năm học, khóa học);

- Quản lý hồ sơ HSSV, xác minh và bổ sung kịp thời những hồ sơ chưa rõ ràng hoặc chưa đầy đủ;

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý Ký túc xá HSSV nội trú và HSSV ngoại trú; thực hiện tốt các nội qui, quy định về xây dựng Ký túc xá Văn hóa;

- Theo dõi, đánh giá việc chấp hành nội quy, qui định; ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại rèn luyện HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học;

- Tổ chức thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với HSSV;

- Tổ chức theo dõi, đánh giá hoạt động Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và Ban cán sự lớp;

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan đến công tác quản lý HSSV;Lập dự trù các khoản chi cho công tác quản lý HSSV;

- Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả quản lý HSSV hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

1.2.2. Công tác Giáo dục HSSV

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan nhằm triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyên truyền pháp luật và thực hiện Văn hóa công sở cho HSSV;

- Chủ trì quản lý các thông tin có liên quan đến HSSV, diễn đàn HSSV trên Website hoặc Tập san của Trường.

- Tổng kết, báo cáo và đánh giá công tác giáo dục HSSV hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

1.2.3. Công tác xã hội và thực hiện chế độ, chính sách

- Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường; phối hợp với Y tế của Trường tổ chức khám sức khỏe, đóng bảo hiểm y tế cho HSSV;

- Cấp thẻ HSSV, giấy chứng nhận, xác nhận liên quan đến chế độ, chính sách đối với HSSV theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Phối hợp với công an địa phương trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV nội trú và ngoại trú;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong việc theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong nhà trường;

- Xây dựng quy định về học bổng cho HSSV và tổ chức thực hiện quy trình xét, cấp học bổng cho HSSV;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa;

- Xây dựng chương trình ngoại khóa cho HSSV; Thực hiện một số hoạt động hỗ trợ HSSV khi có nhu cầu;

- Tổng kết, báo cáo và đánh giá công tác xã hội và thực hiện chế độ chính sách hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM / HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thành Nhân

Cử nhân

Trưởng phòng

nguyenthanhnhan@vetc.edu.vn

0913.769.769

2

Hồ Đức Ngọc

Cử nhân

Phó trưởng phòng

hdngoc@vetc.edu.vn

0917.363.624

3

Nguyễn Tài

Cử nhân

Chuyên viên

 

0909.738.067

4

Hà Văn Phúc

Cử nhân

Chuyên viên

 

0972.859.092

5

Lê Thị Thanh Phương Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm CVHT    

6

Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sỹ Giảng viênkiêm nhiệm CVHT    

7

Hoàng Thanh Hương Thạc sỹ Giảng viênkiêm nhiệm CVHT    

8

Bùi Thị Mỹ Hạnh Thạc sỹ Giảng viênkiêm nhiệm CVHT