Giới Thiệu

GIỚI THIỆU

  • Phòng Đào tạo được thành lập trên cơ sở tách Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy  và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm, đào tạo kết hợp với hoạt động sản xuất, dịch vụ.
  • Tổ chức quá trình đào tạo; thực hiện các công việc giáo vụ; lập các bảng biểu về công tác giáo vụ dạy và học, thực hành, thực tập; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo; theo dõi tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định.
  • Thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ.
  • Quản lý và tổ chức có hiệu quả công tác thư viện theo định.
  • Quản lý đào tạo liên kết.
  • Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngắn hạn cho người học tại cơ sở 1 và cơ sở 2.