Giới Thiệu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng đề án, quy định, quy chế, kế hoạch thực hiện công tác tổ chức bộ máy hành chính, nhân sự và quản lý Nhà trường theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên (CB – GV – CNV); Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CB – GV – CNV.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ trật tự trị an trong trường.

NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và nhân sự của các tổ chức trong Nhà trường,  giúp Hiệu trưởng xây dựng qui định về hoạt động của bộ máy hành chính Nhà trường.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế.

- Phối hợp với các Trưởng phòng, Trưởng khoa đề xuất, xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ cán bộ cho các khoa, đơn vị trong trường gồm cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý.

- Quản lý công tác lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Lập và quản lý hồ sơ về lương, thủ tục đề nghị nâng bậc và điều chỉnh lương đúng quy định.

- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công  chức và các đơn vị trong Trường theo qui định hiện hành.

- Quản lý, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Tổ chức, quản lý lưu trữ hồ sơ lý lịch của cán bộ, công chức của trường, bổ sung nhận xét, thống kê cán bộ – công nhân viên hàng quí, hàng năm.

- Cấp giấy chứng nhận và các thủ tục giấy tờ khác cho CB – GV – CNV, HSSV và các phòng, khoa trong trường thuộc phạm vi đã được Hiệu trưởng qui định.

- Kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ cấp cho HSSV.

- Hoàn tất các thủ tục về tổ chức quản lý hành chính.

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của nhà trường.

- Quản lý và điều hành xe phục vụ công tác.

- Quản lý công tác y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dịch vụ (nhà ăn, bãi xe).

- Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với trường.

- Chuẩn bị các cuộc họp, lễ hội

- Phụ trách trang trí hội nghị, hội thảo, khai mạc, tổng kết,…