Giới Thiệu

GIỚI THIỆU

Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 2006. Đến năm 2011, quyết định thành lập thêm văn phòng 2 Khoa Khoa học cơ bản tại cơ sở 2 (Trảng Bom, Đồng Nai). Đến năm 2012 bộ môn Giáo dục thể chất & Quốc phòng tách thành trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng, văn phòng 2 của khoa thuộc trực thuộc cơ sở 2 quản lý.

Từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa Khoa học cơ bản không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành khâu trọng yếu trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Khoa hiện nay có 13 người trong đó có 11 thạc sỹ, 01 cử nhân, 01 đang học Cao học và 01 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh. Khoa luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đào tạo, giáo dục và quản lý một cách khoa học nhất. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mục tiêu của Khoa là đào tạo những kiến thức cơ bản mang tính nền tảng, tạo cơ sở, điều kiện để HSSV tiếp cận kiến thức chuyên ngành tốt nhất.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Khoa thực hiện việc quản lý đào tạo và chịu trách nhiệm chương trình giảng dạy đối với các môn do Khoa phụ trách.
  • Tiến hành theo dõi quá trình dạy và học, lịch trình giảng dạy của giảng viên thuộc khoa quản lý. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
  • Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Quản lý sinh viên do khoa phụ trách về các mặt học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức theo đúng Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên và các Quy chế khác của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
  • Phối hợp cùng với Đoàn trường, các phòng, khoa, và các đơn vị khác tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính chất tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động khác do Trường phụ trách. Cùng  với các phòng, khoa, đơn vị phấn đấu xây dựng trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh từng bước nâng cao vị thế và ưu tín của trường.
  • Khoa được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn học đại cương từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp luật của tất cả các ngành đào tạo. Nhằm tạo ra nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn phương pháp luận, thế giới quan khoa học cho tất cả học sinh, sinh viên.