Giới Thiệu

GIỚI THIỆU 

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ doanh nghiệp là đơn vị hành chính thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh. Phòng  được thành lập trên cơ sở sát nhập giữa Trung tâm đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp với bộ phận Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 48/QĐ-CĐKTKTV ngày 15 tháng  01 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM. 

CHỨC NĂNG

  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các hoạt động liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội và tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV).
  • Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả NCKH vào hoạt động giảng dạy, học tập và sản xuất.
  • Quản lý các hoạt động liên kết với cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài của trường theo quy định của Luật pháp. Chỉ đạo hoạt động của Hội cựu HSSV của trường.
  • Giúp Hiệu trưởng triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

NHIỆM VỤ 

1.   Triển khai hoạt động quan hệ doanh nghiệp và tư vấn việc làm cho HSSV 

-Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên kết với doanh nghiệp. 

-Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa trường với doanh nghiệp. Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Triển khai NCKH ứng dụng vào sản xuất theo đặt hàng của doanh nghiệp. 

-Tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV với doanh nghiệp, làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp. Tổ chức “Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV”. 

-Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho HSSV về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HSSV. 

-Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của xã hội, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường với yêu cầu của doanh nghiệp. 

-Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn HSSV thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng HSSV tốt nghiệp 

2.   Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 

-Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của trường. Thu thập thông tin tư liệu, phát hành tạp chí và các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho các hoạt động đào tạo và NCKH. 

-Xây dựng kế hoạch, phương hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học. 

3.   Hoạt động hợp tác quốc tế và quản lý các dự án 

-Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật pháp. 

-Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về học thuật ở trong và ngoài nước. Vận động thu hút các nguồn tài chính nước ngoài hỗ trợ trực tiếp cho trường. 

-Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án về hợp tác quốc tế của trường. 

4.   Quản lý hoạt động Hội cựu học sinh, sinh viên. 

-Tổ chức hoạt động của Hội cựu HSSV của trường, thực hiện chức năng  làm cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, tạo môi trường để cựu HSSV tư vấn kinh nghiệm nghề nghiệp, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, nhu cầu việc làm. 

-Quảng bá ngành, nghề đào tạo và hình ảnh của nhà trường với xã hội. Phát huy vai trò của Hội cựu HSSV trong  công tác tuyển sinh của trường. 

5.   Triển khai thực hiện đào tạo theo chương trình mục tiêu của chính phủ. 

-Tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp. Triển khai đào tạo theo chuyên đề quản lý kỹ thuật ngành dệt, may… 

-Tham gia chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình khuyến công, khuyến nông theo chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ.