GIỚI THIỆU

Khoa Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Khoa Học Cơ Bản.


Theo chủ trương của Đảng bộ, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của tập thể Cán bộ, Giảng viên, liên tục các năm, khoa đều mở rộng đào tạo chính quy, mở thêm  ngành nghề mới. Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và sư phạm. Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Khoa Ngoại ngữ-Tin học đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và tài năng về những kiến thức Khoa học cơ bản, Tiếng Anh và Công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

Khoa hiện nay có 27 người trong đó có 18 thạc sỹ, 05 cử nhân, 03 đang học Cao học và 01 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh. Khoa luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đào tạo, giáo dục và quản lý một cách khoa học nhất. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mục tiêu của Khoa là nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương ứng với mục tiêu đào tạo các trình độ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Đào tạo cho sinh viên những môn học căn bản, những kiến thức phương pháp luận; Có khả năng giao tiếp biên dịch, phiên dịch giảng dạy Tiếng Anh; Phân tích và tổ chức tốt hệ thống dữ liệu của các cơ quan, công ty, xí nghiệp; Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý dữ liệu, lắp ráp máy PC, cài đặt phần mềm, phán đoán và sửa chữa hư hỏng trên máy tính và thiết kế, cài đặt, lập trình, sửa chữa hư hỏng cho hệ thống mạng máy tính của công ty, xí nghiệp.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa.
 • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tham khảo liên quan đến các môn học được giao.
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển các ngành học mới.
 • Xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - giảng viên, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường.
 • Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên thuộc khoa Ngoại ngữ - Tin học.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ gắn liền đào tạo với sử dụng.
 • Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chuẩn hóa chương trình đào tạo tin học và tiếng anh theo quy định.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
 • Phối hợp cùng với Đoàn trường, các phòng, khoa, và các đơn vị khác tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính chất tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động khác do Trường phụ trách. Cùng  với các phòng, khoa, đơn vị phấn đấu xây dựng trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh từng bước nâng cao vị thế và uy tín của trường.
 • Và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

2. Định hướng phát triển

 • Trong thời gian tới khoa chú trọng vào việc đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao để phục vụ cho xã hội.
 • Nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc đẩy mạnh các chương trình tiếp cận với thực tế, tăng cường giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp nhằm mở rộng qui mô và lĩnh vực đào tạo.