Giới Thiệu

Khoa Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, được thành lập từ trên cơ sở hợp nhất Khoa Ngoại ngữ và Khoa Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo của Khoa là ngành Tiếng Anh, Công nghệ thông tin nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương ứng với mục tiêu đào tạo các trình độ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Có khả năng giao tiếp biến dịch, phên bịch giảng dạy Tiếng Anh, phân tích và tổ chức tốt hệ thống dữ liệu của các cơ quan, công ty, xí nghiệp; lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý dữ liệu, lắp ráp máy PC, cài đặt phần mềm, phán đoán và sửa chữa hư hỏng trên máy tính và thiết kế, cài đặt, lập trình, sửa chữa hư hỏng cho hệ thống mạng máy tính của công ty, xí nghiệp.

Theo chủ trương của Đảng bộ, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của tập thể Cán bộ, Giảng viên, liên tục các năm, khoa đều mở rộng đào tạo chính quy, mở thêm  ngành nghề mới. Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và sư phạm. Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Khoa Ngoại ngữ-Tin học đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và tài năng về Công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường 

  • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa.
  • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tham khảo liên quan đến các môn học được giao.
  • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển các ngành học mới.
  • Xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - giảng viên, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường.
  • Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sử dụng.
  • Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chuẩn hóa chương trình đào tạo tin học theo quy định.
  • Và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

b. Định hướng phát triển 

  • Trong thời gian tới khoa chú trọng vào việc đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao để phục vụ cho xã hội.
  • Nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc đẩy mạnh các chương trình tiếp cận với thực tế, tăng cường giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp nhằm mở rộng qui mô và lĩnh vực đào tạo.