GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

  • Trung Tâm sản xuất thực nghiệm là đơn vị trực thuộc nhà trường được thành lập nhằm mục đích nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ   sản xuất và thời trang, phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức sản xuất thực nghiệm.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu xu hướng thời trang, thị trường trong và ngoài nước, tổ chức sáng tác, thiết kế sản phẩm thời trang.
  • Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất sản phẩm may mặc, nghiên cứu thiết bị mới phục vụ sản xuất, nghiên cứu các phương pháp sản xuất để cải tiến năng suất cũng như phương pháp làm việc.
  • Chuyển giao công nghệ thiết kế thời trang cũng như công nghệ sản xuất sản phẩm cho doanh nghiệp và xã hội.
  • Tổ chức hoạt động thực tập sản xuất cho sinh viện - học sinh.
  • Tổ chức hoạt động sản xuất thực nghiệm, hoạt động kinh doanh sản phẩm.