Giới Thiệu

GIỚI THIỆU 

 • Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 1695 QĐ/CĐKTKTV ngày 09/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM trên cơ sở sát nhập Tổ khảo thí thuộc Phòng Đào tạo và bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục của Phòng Thanh tra và ĐBCLGD trước đây của nhà trường với tên gọi ban đầu là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục bắt đầu chính thức hoạt động kể từ ngày 01/01/2011.
 • Từ tháng 01/2013 được bổ sung thêm nhiệm vụ thanh tra giáo dục và đổi tên thành Phòng thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quyết định số 46 /QĐ - CĐKTKTV ngày 15/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM.

 CHỨC NĂNG 

 • Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Tổ chức thực hiện về công tác Khảo thí và công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường;
 • Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường. 

NHIỆM VỤ
1. Về công tác thanh tra 

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường;
 • Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục. 

2. Về công tác khảo thí 

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đúng theo tiến độ của nhà trường và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Xây dựng quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi;
 • Phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác sọan thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức kỳ thi kết thúc học phần từ khâu ra đề, sao in đề thi theo chế độ bảo mật, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi và công bố điểm thi;
 • Giải quyết, xử lý phúc khảo điểm thi và các khiếu nại khác của HSSV về kết quả thi. 

3. Về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục 

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Phối hợp với các bộ phận trong trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên.
 • Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.
 • Tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành