Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

– Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thu Nguyệt
– Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Hoàng Thanh
– Phó Trưởng khoa: NCS Lưu Thị Lan
– Thư ký khoa:
– Nhân viên bảo trì: Vy Đình Tâm
– Cố vấn học tập:
+ ThS. Hoàng Thanh Hương
+ ThS. Bùi Thị Mỹ Hạnh
+ CN. Lê Thị Thanh Phương

Bộ môn Kỹ thuật may

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Trương Thị Dịu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
3 Trương Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Thanh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
5 Trương Thị Thúy Lan Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên
7 Đỗ Thị Mai Lan Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Hoàng Phượng Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ may

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lưu Thị Lan NCS Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Thu Nguyệt Thạc sĩ Trưởng khoa
3 Lê Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên
4 Vũ Thị Hoa Kỹ sư Giảng viên
5 Đổng Thị Phương Lan Kỹ sư Giảng viên
6 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kỹ sư Giảng viên
7 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Thạc sĩ Giảng viên
8 Đinh Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
9 Đào Thị Hồng Vân Thạc sĩ Giảng viên
10 Lê Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ Sợi dệt

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Thanh Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Thị Thanh Mai Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thị Diễm Châu Thạc sĩ Giảng viên
4 Ngô Văn Cố Tiến sĩ Giảng viên
5 Hàn Ngọc Trung Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Hiền Đức Cử nhân Giảng viên