Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

– Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thu Nguyệt
– Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Hoàng Thanh
– Thư ký khoa: Trương Thanh Hiệp
– Nhân viên bảo trì: Vy Đình Tâm

Bộ môn Kỹ thuật may

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Trương Thị Dịu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
3 Trương Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Thanh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
5 Trương Thị Thúy Lan Cao học Giảng viên
6 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên
7 Đỗ Thị Mai Lan Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Hoàng Phượng Cao học Giảng viên


Bộ môn Công nghệ may

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lưu Thị Lan NCS Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Thu Nguyệt Thạc sĩ Trưởng khoa
3 Lê Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên
4 Vũ Thị Hoa Kỹ sư Giảng viên
5 Đổng Thị Phương Lan Kỹ sư Giảng viên
6 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kỹ sư Giảng viên
7 Tống Bảo Long Cử nhân Giảng viên
8 Đinh Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
9 Đào Thị Hồng Vân Thạc sĩ Giảng viên
10 Lê Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Thạc sĩ Giảng viên
12 Nghiêm Thị Nhung Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ Sợi dệt

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Thanh Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Thị Thanh Mai Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thị Diễm Châu Thạc sĩ Giảng viên
4 Ngô Văn Cố Tiến sĩ Giảng viên
5 Hàn Ngọc Trung Thạc sĩ Giảng viên
6 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Lê Thị Thanh Phương Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
8 Bùi Thị Mỹ Hạnh Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm