TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

– Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thu Nguyệt
– Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Hoàng Thanh
– Phó Trưởng khoa: NCS Lưu Thị Lan
– Nhân viên bảo trì: Vy Đình Tâm

Bộ môn Kỹ thuật may

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Trương Thị Dịu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
3 Trương Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Thanh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
5 Trương Thị Thúy Lan Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên
7 Đỗ Thị Mai Lan Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Hoàng Phượng Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ may

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Lưu Thị Lan NCS Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
02 Lê Thị Thu Nguyệt Thạc sĩ Trưởng khoa
03 Vũ Thị Hoa Kỹ sư Giảng viên
04 Đổng Thị Phương Lan Kỹ sư Giảng viên
05 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kỹ sư Giảng viên
06 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Thạc sĩ Giảng viên
07 Đinh Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
08 Đào Thị Hồng Vân Thạc sĩ Giảng viên
09 Lê Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ Sợi dệt

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Lê Hoàng Thanh Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
02 Nguyễn Thị Diễm Châu Thạc sĩ Giảng viên
03 Ngô Văn Cố Tiến sĩ Giảng viên
04 Nguyễn Hiền Đức Cử nhân Giảng viên Kiêm nhiệm