TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Thư ký khoa: Ks. Lê Công Cử

Bộ môn Tài chính – Kế toán:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thúy An Thạc sĩ
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tài chính – Kế toán

Giảng viên kiêm nhiệm

5 Hoàng Kim Oanh Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa
3 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
4 Phạm Chánh Thịnh NCS Giảng viên
5 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thị Nhật Lộc Cao học
Giảng viên