TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Trưởng khoa: Ths. Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Phó Trưởng khoa: Ths. Phạm Chánh Thịnh

Bộ môn Tài chính – Kế toán:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thúy An Thạc sĩ
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán   

Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
4 Phạm Chánh Thịnh NCS Phó Trưởng khoa
5 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm