Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa: ThS. Ngô Đăng Hùng
– Thư ký khoa: ThS. Bùi Thị Hải Luyến
Bộ môn Tài chính – Kế toán

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Trần Thị Thu Hằng Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Bùi Thị Hải Luyến Thạc sĩ Giảng viên
kiêm nhiệm
3 Lâm Phượng Liên Cao học Giảng viên
4 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thị Hương Trà Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
8 Nguyễn Thúy An Cao học Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Đỗ Quang Doanh NCS Trưởng Phòng QLKH&QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Trần Hoài Nam Thạc sĩ Phó Phòng TCHC
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
5 Phạm Chánh Thịnh Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thị Thúy Kiều Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
8 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
9 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Phó Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
10 Lê Hoàng Nam Cao học Giảng viên kiêm nhiệm
11 Nguyễn Thị Dương Thạc sĩ Giảng viên
12 Mai Thị Thành Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
13 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Giảng viên
14 Đào Thị Diễm Châu Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm