Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

– Trưởng khoa: ThS. Lê Thanh Lâm
– Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Lan
– Thư ký khoa: Nguyễn Tài

Bộ môn Tin học

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
3 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Giảng viên kiêm nhiệm
5 Nguyễn Thị Kim Huyên Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
8 Trịnh Hồng Lanh Tiến sỹ Giảng viên

Bộ môn Tiếng Anh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
3 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Tuyết Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Thanh Loan Cao học Giảng viên
7 Trần Quốc Thái Tôn Cao học Giảng viên
8 Lê Trần Thức Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Khoa học cơ bản

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thanh Lâm Thạc sĩ Trưởng Khoa
3  Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm
4  Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên
5  Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên
6  Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Thể chất

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Giảng viên
3 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
4  Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên
5  Phạm Văn Kiên Thạc sĩ Giảng viên

Tổ IT

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Trần Quốc Phong Cử Nhân Chuyên viên
3 Đặng Thanh Sơn Cử Nhân Chuyên viên