TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Phụ trách khoa: ThS.NGuyễn Ngọc Lan
Phó trưởng khoa: Ths. Cao Minh Nam
Thư ký khoa: CN Nguyễn Tài

1. Bộ môn Tin học

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
03 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
04 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phụ trách khoa; Giảng viên kiêm nhiệm
05 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên
06 Trịnh Hồng Lanh Tiến sỹ Giảng viên

 

2. Bộ môn Ngoại ngữ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
03 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
04 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
05 Trần Quốc Phong Cử nhân Giảng viên
06 Đào Thị Xuan Đào Cử nhân Giảng viên

3. Bộ môn Khoa học cơ bản và Giáo dục quốc phòng – Thể chất

Trưởng bộ môn: Ths. Cao Minh Nam

3.1. Bộ môn Khoa học cơ bản

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01  Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng; Giảng viên kiêm nhiệm
02 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Giảng viên
03  Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên
04  Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên
05  Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
06 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên
07 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm

 

3.2. Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Thể chất

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó trưởng khoa;Trưởng bộ môn
02 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Giảng viên
03 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Phó trưởng phòng CTHSSV & QDN
Giảng viên kiêm nhiệm
04  Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên