Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

– Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Yến Xuân
– Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thanh Liễu
– Thư ký khoa: Hoàng Kim Oanh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc sĩ Trưởng Khoa
2 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc sĩ Phó Trưởng Khoa
3 Bùi Thị Duyên Kỹ sư Giảng viên
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc sĩ Giảng Viên
5 Đỗ Thị Loan Cử nhân Giảng viên
6 Lữ Thị Thoa Thạc sĩ Giảng viên
7 Ninh Thị Vân Thạc sĩ Giảng viên
8 Phạm Thị Mai Xuân Thạc sĩ Giảng viên
9 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ
Phó Hiệu Trưởng
Giảng viên
10 Vũ Văn Đang Thạc sĩ Giảng viên
11 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ Giảng viên