TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

– Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thanh Yến Xuân

– Phó Trưởng khoa: Ths.Vũ Văn Đang

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc sĩ Trưởng Khoa
2 Vũ Văn Đang Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
3 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ

Phó Hiệu Trưởng

Giảng viên kiêm nhiệm

4 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc sĩ Giảng Viên
5 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc sĩ Giảng Viên
6 Đỗ Thị Loan Cử nhân Giảng viên
7 Lữ Thị Thoa Thạc sĩ Giảng viên
8 Ninh Thị Vân Thạc sĩ Giảng viên
9 Phạm Thị Mai Xuân Thạc sĩ Giảng viên
10 Huỳnh Thi Cam Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Minh Thuận Cử nhân Giảng viên