Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

– Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Yến Xuân
– Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thanh Liễu
– Thư ký khoa: Hoàng Kim Oanh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc sĩ Trưởng Khoa
2 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc sĩ Phó Trưởng Khoa
3 Bùi Thị Duyên Kỹ sư Giảng viên
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc sĩ Giảng Viên
5 Đỗ Thị Loan Cử nhân Giảng viên
6 Lữ Thị Thoa Thạc sĩ Giảng viên
7 Ninh Thị Vân Thạc sĩ Giảng viên
8 Phạm Thị Mai Xuân Thạc sĩ Giảng viên
9 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ
Phó Hiệu Trưởng
Giảng viên
10 Vũ Văn Đang Thạc sĩ Giảng viên
11 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ Giảng viên
12 Trần Thị Nhã Vy Thạc sĩ Giảng viên