TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Duy Tiến
Thạc sĩ Giám đốc Trung tâm

Phó trưởng phòng Công tác HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm

2 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
3 Tô Văn Tạo
Thạc sĩ
Chuyên viên