TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Duy Tiến
Thạc sĩ Giám đốc Trung tâm

Phó trưởng phòng Công tác HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm

2 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
3 Nguyễn Hiền Đức Kỹ sư
Giảng viên kiêm nhiệm