Liên Hệ

Phòng Đào Tạo
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.970.160 ; (08) 37.206.426
Email: daotao@vetc.edu.vn