Liên Hệ

Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 98 966 927 -  Fax: (08) 38 960 561
Email: vanphong@vetc.edu.vn