Liên Hệ

Văn Phòng Khoa Khoa Học Cơ Bản
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37.206.429
Email: khoakhcb@vetc.edu.vn