Liên Hệ

Văn Phòng Khoa Khoa Học Cơ Bản
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0837206429
Email: khoakhcb@vetc.edu.vn