Liên Hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ doanh nghiệp
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 651 - Fax: (028) 38 960 561
Email:
- Quản lý khoa học và quan hệ doanh nghiệp: qlkh-qhdn@vetc.edu.vn
- Hợp tác quốc tế: htqt@vetc.edu.vn