Liên Hệ

Phòng Tài Chính Kế Toán
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 966 927 - Fax: (08) 38 960 561
Email: tckt@vetc.edu.vn