Liên Hệ

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37.206.522
Email: ttkt@vetc.edu.vn