NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Cấp trường

1.1. Năm 2011
- Đề tài đã được hội đồng trường nghiệm thu: "Nghiên cứu thao tác chuẩn ngành may bổ sung kiến thức môn học kỹ thuật may I"

1.2. Năm 2012
- Đề tài đã được nhà trường duyệt đề cương đang trong thời gian nghiên cứu: "Ứng dụng cữ gá lắp, phom rập cải tiến vào học phần kỹ thuật may I"

1.3.Năm 2013
- Đề tài: "Khảo sát thực tiễn sản xuất, xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Chuẩn bị sản xuất về công nghệ tại Trường CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Tp.HCM" 

1.4.Năm 2014 - 2016 

-Đề tài: “Ứng dụng mô hình kép vào việc đào tạo sinh viên cao đẳng ngành công nghệ sợi dệt tại trường cao đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM”. 

1.5.Năm 2016 

Đăng ký mới 2 đề tài: Một số giải pháp chuyển đổi mã hàng nhanh” và “Một số giải pháp quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm” 

2. Cấp Tập đoàn
Năm 2013: Đề tài: "Xây dựng sổ tay người chuyền trưởng trong dây chuyền may"