Nghiên Cứu Khoa Học

Đề tài nghiên cứu khoa học

Cấp trường

  • Năm 2012 Khoa bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng chương trình môn học Giáo dục quốc phòng- An ninh kết hợp với giáo dục truyền thống cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh” được đánh giá ứng dụng thực tiễn cao áp dụng giảng dạy học tập tại trường.
  • Giảng dạy bộ môn Lý luận Chính trị theo phương pháp tích cực hóa người học - Lý luận và thực tiễn, đăng trên Kỷ yếu khoa học - Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Trần Đình Ánh.
  • Thực hiện đề án 1928 về việc “Một số nội dung của luật hình sự năm 2009” theo đúng kế hoạch.
  • BGH quyết định giao 2 đề tài cho Khoa Khoa học thực hiện, thời gian từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016.
  • Khoa hoàn tất việc viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học "Giải pháp liên tục đảm ảo chất lượng đào tạo sau khi HSSV tốt nghiệp"