Nghiên Cứu Khoa Học

Đề tài nghiên cứu khoa học 

Đề tài NCKH: Vận dụng Bảng cân bằng điểm tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Công Vũ.