Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

dangky-bhyt
MẪU ĐĂNG KÝ BHYT

Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế

dieuchinh-bhyt
MẪU ĐIỀU CHỈNH BHYT

Mẫu điều chỉnh bảo hiểm y tế

cap-lai-the-bhyt
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ BHYT

Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

lylich-hssv
MẪU LÝ LỊCH HSSV

Mẫu lý lịch HSSV - CĐ Vinatex

tamdung-hoctap
ĐƠN XIN THÔI HỌC, TẠM DỪNG HỌC TẬP

Đơn xin thôi học, tạm dừng học tập

tieptuc-hoc
ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

Đơn xin tiếp tục học

xacnhan-hssv
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HSSV

Đơn xin xác nhận HSSV

butien-hocphi
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC...

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí

xacnhan-pl7
GIẤY XÁC NHẬN – PHỤ LỤC 7

Giấy xác nhận - Phục lục 7 - CĐ Vinatex