TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Công Tác Học Sinh – Sinh Viên

1. CHỨC NĂNG
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp, kế hoạch hoạt động nhằm quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc các loại hình đào tạo của Trường;
– Giúp cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho HSSV
– Tổ chức và phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hiệu trưởng giao cho đơn vị về Công tác HSSV

2. NHIỆM VỤ