Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV – QHDN

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng phòng
2 Đỗ Quang Doanh Thạc sĩ Phó trưởng phòng
3 Hà Văn Phúc Cử nhân Chuyên viên
4 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên
5 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Chuyên viên