Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo được thành lập trên cơ sở tách Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
– Xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm, đào tạo kết hợp với hoạt động sản xuất, dịch vụ.
– Tổ chức quá trình đào tạo; thực hiện các công việc giáo vụ; lập các bảng biểu về công tác giáo vụ dạy và học, thực hành, thực tập; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo; theo dõi tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định.
– Thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ.
– Quản lý và tổ chức có hiệu quả công tác thư viện theo định.
– Quản lý đào tạo liên kết.
– Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngắn hạn cho người học tại cơ sở 1 và cơ sở 2.