TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo được thành lập trên cơ sở tách Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh.

  1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo; chịu trách nhiệm trong công tác quản lý đào tạo tại trường.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác biên soạn  giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ cho công tác đào tạo.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ
    • Công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo

– Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo các bậc học: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp…; tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của nhà trường.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề ngắn hạn và dài hạn của nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn  giáo trình, đề cương bài giảng định kỳ hàng năm và từng giai đoạn theo yêu cầu cải tiến và phát triển nội dung chương trình đào tạo của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo.

– Tổ chức quản lý cấp phát các văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy chế của Bộ; cấp phát bảng điểm, các bản sao cho HSSV khi có nhu cầu.

– Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các bảng biểu về công tác giáo vụ; theo dõi, tổng hợp, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh theo nhiệm vụ đào tạo do cấp trên giao.

– Lập, đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh; phối hợp cùng các đơn vị trong nhà trường tổ chức tuyển sinh các hệ; làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tất cả các loại hình đào tạo của nhà trường.

  • Công tác khảo thí

– Xây dựng chương trình công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi đúng quy chế của Bộ và quy định của Nhà trường; tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

– Giải quyết và xử lý các khiếu nại của HSSV về kết quả thi.

– Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

– Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi.

  • Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng.

– Thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo quy định.

– Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng theo quy định.

–  Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ 6 tháng 1 lần và khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.