TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thế Hiển
Thạc sĩ Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Cán sự
4 Hoàng Kim Oanh Cử nhân Chuyên viên
5 Tô Văn Tạo Thạc sĩ Chuyên viên
6 Lê Thị Hương Cử nhân Chuyên viên
7 Tăng Minh Hiếu Cử nhân Chuyên viên