Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Quản Trị Đầu Tư

Phòng Quản trị – Đầu tư được thành lập theo quyết định số 47/QĐ-CĐKTKTV ngày 15 tháng 1 năm 2013 dựa trên cơ sở sát nhập Phòng Kế hoạch và Trung tâm dịch vụ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổng hợp hoạt động trong toàn trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường;
– Lập kế hoạch năm, quý, tháng về các nhu cầu vật tư để đáp ứng đầy đủ cho hoạt động đào tạo của toàn trường; Xây dựng kế hoạch tổng hợp về hoạt động và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trong toàn trường.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng c bản theo dự án, quản lý các công trình xây dựng cơ bản; sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất của nhà trường (nhà xưởng, điện, nước, ….).
– Tổ chức quản lý cơ sở vật chất của trường (về số lượng, lý lịch từng loại tài sản, máy móc, vật tư, thiết bị, ….). Đầu tư hệ thống điện, nước và kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ HSSV theo dõi tình hình sử dụng điện nước trong toàn trường, phân tích tình hình và để xuất các giải pháp quản lý.
– Hướng dẫn các phòng, khoa thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục, quy định về quản lý tài sản và cơ sở vật chất (xuất – nhập, mua bán, giao – nhận tài sản, thanh lý tài sản, quản lý kho hàng, …).
– Thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, vật tư dùng cho xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất,…
– Đề xuất để Hiệu Trưởng quyết định trong việc điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hiện khoa học, thực tập sản xuất và ký túc xá học sinh – sinh viên.
– Thực hiện công tác quản lý hệ thống điện, nước, cây xanh cảnh quang môi trường trong Nhà trường.
– Đảm bảo tốt nhất công tác vật tư , thiết bị cho công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường.
– Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Nhà trường.
– Thực hiện các công việc phục vụ khác theo yêu cầu và phân công của Hiệu trưởng.