TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HOC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Hồ Đức Ngọc Cử nhân

Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân

Tổ trưởng Tổ quản trị,

Giảng viên kiêm nhiệm

4 Vũ Xuân Của Cử nhân Chuyên viên
5 Hồ Công Dân Cử nhân Kỹ thuật viên
6 Nông Văn Nam Nhân viên phục vụ
7 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Nhân viên phục vụ
8 Phạm Thị Lan Nhân viên phục vụ
9 Huỳnh Ngọc Địch Nhân viên phục vụ
10 Nguyễn Thị Hường Nhân viên phục vụ
11 Trần Ngọc Khiêm Nhân viên phục vụ
12 Lưu Hoàng Nhật Nhân viên phục vụ
13 Nguyễn Thị Kim Nhung Nhân viên phục vụ
14 Huỳnh Thị Nhung Nhân viên phục vụ
15 Nguyễn Kim Phượng Nhân viên phục vụ
16 Từ Mộng Thanh Nhân viên phục vụ