TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HOC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng
2 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ quản trị
3 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
4 Vũ Xuân Của Cử nhân Chuyên viên
5 Hồ Công Dân Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
6 Nông Văn Nam Nhân viên phục vụ
7 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Nhân viên phục vụ
8 Phạm Thị Lan Nhân viên phục vụ
9 Huỳnh Ngọc Địch Nhân viên phục vụ
10 Nguyễn Thị Hường Nhân viên phục vụ
11 Trần Ngọc Khiêm Nhân viên phục vụ
12 Lưu Hoàng Nhật Nhân viên phục vụ
13 Nguyễn Thị Kim Nhung Nhân viên phục vụ
14 Huỳnh Thị Nhung Nhân viên phục vụ
15 Nguyễn Kim Phượng Nhân viên phục vụ
16 Từ Mộng Thanh Nhân viên phục vụ