TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

GIỚI THIỆU
– Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Quản trị – Đầu tư và phòng Tài chính – Kế toán

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
– Tham mưu cho Hiệu trưởng cây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Trường
– Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác tài chính và giám sát các hoạt động trong nhà Trường thông qua việc chi tiêu tài chính
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản
– Tham mưu cho Hiệu trưởng đánh giá chất lượng tài sản hàng năm, đề xuất việc thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định của pháp luật
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác xây dựng kế hoạch
– Chủ trì lập dự toán tài chính hàng năm
– Điều hành ngân sách theo kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ
– Tuyển chọn tư vấn, lập tờ trình và hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án, xin phê duyệt dự án đầu tư
– Lập kế hoạch, thiết kế, dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác xây dựng cơ bản
2.2. Công tác tổng hợp quyết toán
– Tổng hợp tình hình thu, chi
– Lập báo cáo nghiệp vụ thường xuyên, đột xuất và báo cáo quyết toán tài chính năm theo quy định của pháp luật và của Hiệu trưởng
2.3. Công tác quản trị tài chính
– Hướng dẫn công tác kế toán và tổng hợp báo cáo tài chính tại các Trung tâm trực thuộc trường
– Kiểm tra định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tài chính tại các Trung tâm
– Nghiên cứu tạo các nguồn thu hợp pháp cho trường
2.4. Công tác quản trị tài sản, thiết bị
– Tổ chức triển khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã được phê duyệt
– Lập kế hoạch và sửa chữa, bảo trì trang thiết bị của nhà trường
– Quản lý và cấp phát vật tư, nguyên liệu cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt
– Lập kế hoạch, kiểm tra hiệu quả sử dụng tài sản của các đơn vị, kịp thời phát hiện những hiện tượng hư hỏng, thất thoát, lãng phí
– Quản lý kho hàng, hệ thống thoát nước, hệ thống điện của nhà trường