Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Tài Chính Kế Toán

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý các nguồn thu chi theo đúng quy định, đúng chế độ của nhà nước.
– Tổ chức công tác lập dự toán, lập kế hoạch, các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của nhà nước.
– Quản lý tiếp nhận, sử dụng và quyết tóan theo quy định của nhà nứơc các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
– Quản lý theo quy chế nhà trường các hoạt động đào tạo có thu, phần đóng góp nghĩa vụ các đơn vị sản xuất và dịch vụ.
– Quản lý các chế độ chi theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường quy định.
– Quản lý tài sản và các nguồn thu của nhà trường thực hiện đúng quy định, đúng chế độ nhà nước.
– Tổ chức hệ thống sổ sách kế tóan, theo dõi, ghi chép theo yêu cầu nghiệp vụ đúng với quy định của Bộ Tài chính và của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM.