Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử nhân Trưởng phòng
02 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng
03 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên
04 Nguyễn Thị Hương Trà Thạc sĩ Chuyên viên
05 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng tổ Quản trị
06 Đoàn Tuấn Sơn KS công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên viên
07 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Chuyên viên
08 Vũ Xuân Của Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
09 Hồ Công Dân Cử nhân Nhân viên kỹ thuật