Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử nhân Trưởng phòng
2 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Hương Trà Thạc sĩ Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Chuyên viên