Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử nhân Trưởng phòng
2 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Hương Trà Thạc sĩ Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Chuyên viên
6 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng tổ Quản trị
7 Hà Đại Hải Kỹ sư xây dựng Chuyên viên
8 Đoàn Tuấn Sơn KS công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên viên
9 Đinh Thị Thanh Cử nhân Chuyên viên
10 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Chuyên viên
11 Vũ Xuân Của Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
12 Nguyễn Thanh Phú Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
13 Trịnh Quốc Vương Cao học Giảng viên kiêm nhiệm