Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử nhân Trưởng phòng
2 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Hương Trà Thạc sĩ Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Chuyên viên
6 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng tổ Quản trị
7 Đoàn Tuấn Sơn KS công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên viên
8 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Chuyên viên
9 Vũ Xuân Của Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
10 Nguyễn Thanh Phú Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
11 Trịnh Quốc Vương Cao học Giảng viên kiêm nhiệm