TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử nhân Trưởng phòng
02 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng
03 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên