TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử nhân Trưởng phòng
02 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng
03 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó Trưởng phòng
04 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên
05 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng tổ Quản trị
06 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Chuyên viên
07 Vũ Xuân Của Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
08 Hồ Công Dân Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
09 Nông Văn Nam Nhân viên phục vụ