TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Giới Thiệu Phòng Tổ Chức – Hành Chính

1. Chức năng
    1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chiến lược nhân lực dài hạn, kế hoạch nhân lực hàng năm, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC); công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động; công tác pháp chế trong Nhà trường.
    1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ; công tác đối nội, đối ngoại; quản lý, điều động xe; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cán bộ viên chức; an ninh trật tự và một số lĩnh vực công tác khác có liên quan.
    1.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục, đào tạo.
2. Nhiệm vụ
    2.1. Công tác tổ chức bộ máy, lao động – tiền lương
    a. Xây dựng hệ thống tổ chức và bộ máy nhà trường, xác định các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển.
   b. Xây dựng kế hoạch nhân sự bảo đảm sự phát triển của nhà trường, tổ chức tuyển dụng, đề xuất bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức, buộc thôi việc…
    c. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và người lao động.
    d. Quản lý hồ sơ nhân sự.
    e. Thực hiện công tác lao động – tiền lương, giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động; tổng hợp thi đua, khen thưởng – kỷ luật.
    2.2. Công tác hành chính tổng hợp
   a. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường với các cá nhân và đơn vị; giám sát công tác thực hiện văn hóa công sở, vệ sinh, môi trường.
    b. Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, quản lý con dấu.
    c. Công tác tổng hợp, báo cáo.
    d. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ trường; đối nội, đối ngoại.
   e. Thực hiện công tác pháp chế; công tác truyền thông; quản lý, điều động xe; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cán bộ, viên chức.
    2.3. Công tác thanh tra
    a. Thanh tra việc thực hiện các chính sách pháp luật, quy định, quy chế về giáo dục;
    b. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy trình về biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
   c. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
   d. Thực hiện công tác tiếp nhận các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của CBVC và học sinh, sinh viên (HSSV) của trường về các vấn đề có liên quan tới công tác đào tạo.
    2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.