Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Phòng Tổ Chức – Hành Chính

1. Chức năng
– Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chiến lược nhân lực dài hạn, kế hoạch nhân lực hàng năm, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động;
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, giám sát và quản lý hành chính hoạt động của các đơn vị trong Trường, trao đổi thông tin giữa các Khoa, Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Trường; đảm bảo thông tin giữa trường với các đơn vị trong và ngoài trường;
– Giúp Hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện các mảng công việc của trường thuộc lĩnh vực chủ yếu như: Hành chính, quản lý con dấu; tổ chức cán bộ, quản lý lao động, tiền lương, chế độ chính sách; công tác pháp chế; công tác truyền thông; quản lý, điều động xe; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cán bộ viên chức; an ninh trật tự trong nhà trường…
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, quy định, quy chế đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác tổ chức
– Xây dựng hệ thống tổ chức và bộ máy Nhà trường;
– Xây dựng kế hoạch nhân sự bảo đảm sự phát triển của nhà Trường, tổ chức tuyển dụng, đề xuất bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức, buộc thôi việc…
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và người lao động;
– Quản lý hồ sơ nhân sự;
– Thực hiện công tác lao động – tiền lương, giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động; tổng hợp thi đua, đánh giá công tác tuần, tháng, năm học; khen thưởng – kỷ luật; thanh tra;
2.2. Công tác hành chính
– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của nhà Trường với các cá nhân và đơn vị; giám sát công thực hiện văn hóa công sở, vệ sinh, môi trường;
– Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, quản lý con dấu;
– Công tác tổng hợp, báo cáo;
– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ trường; đối nội, đối ngoại;
– Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với trường.
– Phối hợp chuẩn bị các cuộc họp, lễ hội;
– Thực hiện công tác pháp chế; công tác truyền thông; quản lý, điều động xe; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cán bộ viên chức; phối hợp thực hiện công tác phòng chống cháy nổ.
– Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại và bảo vệ;
2.3. Công tác thanh tra
– Thanh tra việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục và phòng ngừa đấu tranh tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;
– Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy trình về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
– Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.