Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Thị Thu Cúc Cao học Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng
2 Lê Văn Hồng Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thúy An  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
4 Đào Thị Diễm Châu  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Phạm Duy Ngọc  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thị Oanh  Trung cấp Nhân viên văn thư
7 Nguyễn Xuân Thành Đại học Chuyên viên
8 Trương Thị Huế Trung cấp Y sĩ
9 Đỗ Đức Sĩ Nhân viên lái xe
10 Vũ Quốc Toản Nhân viên lái xe
11 Nguyễn Kim Loan Nhân viên phục vụ