Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Thị Thu Cúc Cử nhân Phó Trưởng phòng thường trực
2 Lê Văn Hồng Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
3 Đào Thị Diễm Châu  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
4 Phạm Duy Ngọc  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Nguyễn Thúy An  Cao học Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Xuân Thành  Cử nhân Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Oanh Nhân viên văn thư
8 Trương Thị Huế Nhân viên Y tế
9 Nguyễn Kim Loan Nhân viên
10 Vũ Quốc Toản Tài xế
11 Đỗ Đức Sĩ Tài xế
12 Phan Thế Nghĩa Tổ trưởng Bảo vệ
13 Lưu Hoàng Nhật Bảo vệ
14 Lê Văn Ngà Bảo vệ
15 Trần Ngọc Khiêm Bảo vệ
16 Hồ Ngọc Điệp Bảo vệ