Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
01 Bùi Thị Thu Cúc Cao học Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng
02 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó Trưởng phòng
03 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó Trưởng phòng
04 Nguyễn Thúy An  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
05 Nguyễn Thị Oanh  Trung cấp Nhân viên văn thư
06 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
07 Trung cấp Nhân viên y tế
08 Đinh Thị Thanh Cử nhân Chuyên viên
09 Đỗ Đức Sĩ Nhân viên lái xe
10 Vũ Quốc Toản Nhân viên lái xe
11 Nguyễn Kim Loan Nhân viên phục vụ
12 Nông Văn Nam Nhân viên phục vụ
13 Phạm Thị Lan Nhân viên phục vụ
14 Nguyễn Thị Kim Nhung Nhân viên phục vụ
15 Huỳnh Thị Nhung Nhân viên phục vụ
16 Từ Mộng Thanh Nhân viên phục vụ
17 Lê Minh Yến Nhân viên phục vụ
18 Nguyễn Kim Phượng Nhân viên phục vụ