TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Phó Trưởng khoa  - Phụ trách khoa: ThS. Ngô Thanh Nhân

- Thư ký khoa                                       : CN. Lê Công Cử

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Email
Bộ môn Điện – Điện tử
1 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
Phụ trách khoa
ntnhan@vetc.edu.vn
2 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
3 Lê Quang Dũng Thạc sĩ Giảng viên  
4 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Giảng viên  
5 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên  
6 Nguyễn Kim Tiền Thạc sĩ Giảng viên  
7 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
pnhai@vetc.edu.vn
Bộ môn Cơ khí
1 Ngô Xuân Phú Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
2 Phạm Văn Khôi Cử nhân Giảng viên  
3 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Giảng viên  
4 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên  
5 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm  
6 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
nguyenthanhnhan@vetc.edu.vn
7 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó Trưởng phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
hdngoc@vetc.edu.vn
8 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm  
9 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
nguyenduytien@vetc.edu.vn
10 Lê Văn Hồng Thạc sĩ Phó Trưởng phòng TC – HC
Giảng viên kiêm nhiệm
lvhong@vetc.edu.vn
11 Cao Trọng Phương Cử nhân Phó Trưởng phòng QT – ĐT
Giảng viên kiêm nhiệm
ctphuong@vetc.edu.vn
12 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm