Tổ Chức Nhân Sự

- Phó Trưởng khoa  - Phụ trách khoa: ThS. Ngô Thanh Nhân

- Thư ký khoa                                       : CN. Lê Công Cử

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

Email

Bộ môn Điện – Điện tử

1

Ngô Thanh Nhân

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa
Phụ trách khoa

ntnhan@vetc.edu.vn

2

Lê Quang Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3

Lữ Thái Hòa

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

4

Nguyễn Kim Tuyền

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Trần Tấn Khang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Lê Việt Sô

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Phạm Ngọc Hải

Thạc sĩ

Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm

pnhai@vetc.edu.vn

8

Nguyễn Ngọc Đạt

Thạc sĩ

Giảng viên

 
9 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên  

Bộ môn Cơ khí

1

Ngô Xuân Phú

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

 

2

Phạm Văn Khôi

Cử nhân

Giảng viên

 

3

Nhan Hữu Tấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Lê Công Cử

Cử nhân

Giảng viên

 

5

Trần Trọng Hoàng

Cử nhân

Giảng viên

 

6

Đỗ Văn Quyền

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Nguyễn Tài

Cử nhân

Giảng viên kiêm nhiệm

 

8

Nguyễn Thành Nhân

Cử nhân

Trưởng phòng Công tác HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm

nguyenthanhnhan@vetc.edu.vn

9

Nguyễn Duy Tiến

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm

nguyenduytien@vetc.edu.vn

10

Huỳnh Hữu Tâm

Cử nhân

Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm

 

11

Hồ Đức Ngọc

Cử nhân

Phó Trưởng phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm

hdngoc@vetc.edu.vn

12

Lê Văn Hồng

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng TC – HC
Giảng viên kiêm nhiệm

lvhong@vetc.edu.vn

13

Cao Trọng Phương

Cử nhân

Phó Trưởng phòng QT – ĐT
Giảng viên kiêm nhiệm

ctphuong@vetc.edu.vn