TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thu Nguyệt
- Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Hoàng Thanh; ThS. Ngô Đăng Hùng
- Thư ký khoa: Trương Thanh Hiệp
- Nhân viên bảo trì: Vy Đình Tâm

Bộ môn Kỹ thuật may 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Trương Thị Dịu

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Nguyễn Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3

Trương Ngọc Lan

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Trương Thị Thúy Lan

Cao học

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Mỹ Thơ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Đỗ Thị Mai Lan

Thạc sĩ

Giảng viên

 

8

Lê Hoàng Phượng

Cao học

Giảng viên

 

 

Bộ môn Công nghệ may

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Lưu Thị Lan

NCS

Trưởng bộ môn

 

2

Lê Thị Thu Nguyệt

Thạc sĩ

Trưởng khoa

lttnguyet@vetc.edu.vn

3

Lê Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Vũ Thị Hoa

Kỹ sư

Giảng viên

 

5

Đổng Thị Phương Lan

Kỹ sư

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Kỹ sư

Giảng viên

 

7

Tống Bảo Long

Cử nhân

Giảng viên

 

8

Đinh Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

 

9

Đào Thị Hồng Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

 

10

Lê Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

11

Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

 

12

Nghiêm Thị Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Bộ môn Công nghệ Sợi dệt 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Lê Hoàng Thanh

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn

lhthanh@vetc.edu.vn

2

Ngô Đăng Hùng

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

ndhung@vetc.edu.vn

3

Nguyễn Thị Diễm Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Ngô Văn Cố

Tiến sĩ

Giảng viên

 

5

Hàn Ngọc Trung

Thạc sĩ

Giảng viên