Tổ Chức Nhân Sự

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Phạm Ngọc Hải

Thạc sĩ

Trưởng phòng

pnhai@vetc.edu.vn

2

Nguyễn Duy Tiến

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng
GĐ TT tuyển sinh

nguyenduytien@vetc.edu.vn

3

Nguyễn Thụy Vân Châu

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

4

Lê Hoàng Nam

Cử nhân

Giảng viên kiêm nhiệm

 

5

Lê Minh Trung

Cử nhân

Chuyên viên

 

6

Pham Thị Yến

Cử nhân

Chuyên viên

 

7

Trịnh Thị Hân

Cử nhân

Chuyên viên

 

8

Võ Thị Kim Thanh

Cử nhân

Chuyên viên

 

9

Nguyễn Thế Hiển

Cử nhân

Phó Trưởng phòng
P.GĐ TT tuyển sinh

nthien@vetc.edu.vn

10

Phạm Thanh Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

 

11

Nguyễn Thị Phương Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm