Tổ Chức Nhân Sự

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XI (2014-2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Bùi Thị Thúy Hằng

Bí thư - UV Ban thường vụ

btthang@vetc.edu.vn

2

Trần Hoài Nam

Phó bí thư - UV Ban thường vụ

 

3

Hà Văn Phúc

UV Ban thường vụ

 

4

Nguyễn Đức Thế

UV Ban thường vụ

 

5

Vy Đình Tâm

UV Ban thường vụ

 

6

Nguyễn Xuân Thành

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Thanh Huyền

UV Ban Chấp hành

 

8

Trịnh Công Nhựt

UV Ban Chấp hành

 

9

Trương Thanh Hiệp

UV Ban Chấp hành

 

10

Phạm Thị Yến

UV Ban Chấp hành

 

11

Lê Minh Trung

UV Ban Chấp hành

 

12

Nguyễn Thị Hiền

UV Ban Chấp hành

 

13

Nguyễn Văn Nghĩa

UV Ban Chấp hành

 

14

Nguyễn Thị Ánh Bích

UV Ban Chấp hành

 

15

Trần Thị Hà Thu

UV Ban Chấp hành