Tổ Chức Nhân Sự

- Trưởng khoa: ThS.Lê Thanh Lâm
- Kiệm nhiệm thư ký: ThS.Phạm Duy Ngọc

Bộ môn Khoa học tự nhiên

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên  
2 Lê Thanh Lâm Thạc sĩ Trưởng khoa ltlam@vetc.edu.vn
3 Trần Hoàng Long Cử nhân Trưởng Phòng TT, KT và ĐBCLGD
Giảng viên kiêm nhiệm
thlong@vetc.edu.vn
4 Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên  
5 Lê Thị Thanh Phương Cử nhân Giảng viên  
6 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên  

Bộ môn Lý luận chính trị và Pháp luật

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên btthang@vetc.edu.vn
2 Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm
 
3 Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên  
4 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Giảng viên  
5 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên  
6 Bùi Thị Mỹ Hạnh Thạc sĩ Giảng viên  
7 Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên  
8 Trịnh Quốc Vương Cử nhân Giảng viên  
9 Phạm Duy Ngọc Thạc sĩ Giảng viên