Tổ Chức Nhân Sự

- Trưởng khoa: ThS.Lê Thanh Lâm
- Kiệm nhiệm thư ký: ThS.Lê Nguyễn Băng Châu


Bộ môn Khoa học tự nhiên

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Lê Thanh Lâm

Thạc sĩ

Trưởng khoa

ltlam@vetc.edu.vn

2

Trần Hoàng Long

Cử nhân

Trưởng Phòng TT, KT và ĐBCLGD
Giảng viên kiêm nhiệm

thlong@vetc.edu.vn

3

Lê Thị Thanh Phương

Cử nhân

Giảng viên

 

4

Lê Nguyễn Băng Châu

Thạc sĩ

Giảng viên, kiêm nhiệm Thư ký khoa

 

5

Hoàng Thanh Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Minh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Bộ môn Lý luận chính trị và Pháp luật

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Hồ Ngọc Tiến

Tiến sĩ

Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm

btthang@vetc.edu.vn

2

Phan Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3

Cao Thị Minh Duyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Bùi Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên


btthang@vetc.edu.vn

 

5

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Trần Đình Ánh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Trịnh Quốc Vương

Cao học

Giảng viên

 

8

Phạm Duy Ngọc

Thạc sĩ (đang làm NCS)

Giảng viên

 

9

Phạm Thị Ngọc Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên