TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh Sách Cán Bộ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Đỗ Quang Doanh Thạc Sĩ

Trưởng Phòng

dqdoanh@vetc.edu.vn
2 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên  
3 Phan Thị Mỹ Dung   Chuyên viên  
4 Bùi Ngọc Bốn  

Chuyên viên giảng viên kiêm nhiệm;

Chủ tịch công đoàn