Tổ Chức Nhân Sự

Danh Sách Cán Bộ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Ngọc Hiển Thạc Sĩ Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Phòng ttthanh@vinatexcollege.edu.vn
2 Trương Thị Thanh Thạc sĩ Phó Trưởng phòng ttthanh@vinatexcollege.edu.vn
3 Trần Hoài Nam Thạc sĩ Phó Trưởng phòng ttthanh@vinatexcollege.edu.vn
4 Đặng Quốc Việt Cử nhân Chuyên viên  
5 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên  
6 Phan Thị Mỹ Dung   Chuyên viên  
7 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm