TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh Sách Cán Bộ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Đỗ Quang Doanh Thạc Sĩ

Trưởng Phòng

dqdoanh@vetc.edu.vn
2 Trần Hoài Nam Thạc sĩ Phó Trưởng phòng ttthanh@vetc.edu.vn
3 Đặng Quốc Việt Cử nhân Chuyên viên  
4 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên  
5 Phan Thị Mỹ Dung   Chuyên viên  
6 Bùi Ngọc Bốn  

Chuyên viên;

Chủ tịch công đoàn