Tổ Chức Nhân Sự

Danh Sách Cán Bộ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Đỗ Quang Doanh Thạc Sĩ Trưởng Phòngp;Trưởng Khoa kinh tế dqdoanh@vetc.edu.vn
2 Trương Thị Thanh Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm ttthanh@vetc.edu.vn
3 Trần Hoài Nam Thạc sĩ Phó Trưởng phòng ttthanh@vetc.edu.vn
4 Đặng Quốc Việt Cử nhân Chuyên viên  
5 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên  
6 Phan Thị Mỹ Dung   Chuyên viên