TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Trưởng khoa: ThS. NCS Đỗ Quang Doanh
- Thư ký Khoa: ThS.Bùi Thị Hải Luyến - GV kiêm nhiệm 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

Email

Bộ môn Tài chính- Kế toán

 

1

Trần Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Bùi Thị Hải Luyến

Thạc Sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

Thư ký khoa

 

3

Lâm Phượng Liên

Cao học

Giảng viên

 

4

Nguyễn Công Vũ

Thạc Sĩ

Giảng viên

 

5

Lê Thị Tuyết

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Hải

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

7

Nguyễn Thị Hương Trà

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

8

Nguyễn Thúy An

Cao học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

                                                     Bộ môn Quản trị kinh doanh

1

Đỗ Quang Doanh

Thạc sĩ; NCS

Trưởng khoa

dqdoanh@vetc.edu.vn

2

Nguyễn Văn Nhàn

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

3

Trần Hoài Nam

Thạc sĩ

Phó Phòng QLKH&QHDN

Giảng viên kiêm nhiệm

 

4

Nguyễn Thị Phượng

Cao học

Giảng viên

 

5

Phạm Chánh Thịnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Thạc sĩ

Giảng viên

 

8

Mai Thị Thảo

Cử nhân

Giảng viên

 

9

Nguyễn Thế Hiển

Thạc sĩ

Phó Phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm

 

10

Lê Hoàng Nam

Cao học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

11

Nguyễn Thị Dương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

12

Mai Thị Thành

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

13

Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

14

Đào Thị Diễm Châu

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm