Tổ Chức Nhân Sự

- Trưởng khoa: ThS. NCS Đỗ Quang Doanh
- Thư ký Khoa: ThS.Lâm Phượng Liên - GV kiêm nhiệm

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

Email

Bộ môn Tài chính- Kế toán

 

1

Trần Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Bùi Thị Hải Luyến

Cao học

Giảng viên

 

3

Lâm Phượng Liên

Cao học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

4

Nguyễn Công Vũ

Thạc Sĩ

Giảng viên

 

5

Lê Thị Tuyết

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Trần Thị Thủy

Thạc Sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

7

Nguyễn Thị Hải

Cao học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

Bộ môn Quản trị kinh doanh

1

Đỗ Quang Doanh

Thạc sĩ; NCS

Trưởng khoa

dqdoanh@vetc.edu.vn

2

Nguyễn Văn Nhàn

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

3

Trần Hoài Nam

Thạc sĩ

Phó Phòng TC-HC
Giảng viên kiêm nhiệm

 

4

Nguyễn Thị Phượng

Cao học

Giảng viên

 

5

Phạm Chánh Thịnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Thạc sĩ

Giảng viên

 

8

Mai Thị Thảo

Cử nhân

Giảng viên

 

9

Nguyễn Thế Hiển

Cao học

Phó Phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm

 

10

Lê Hoàng Nam

Cao học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

11

Nguyễn Thị Dương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

12

Mai Thị Thành

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

13

Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

14

Đào Thị Diễm Châu

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

15

Nguyễn Đức Thế

Cao học

Phó Trưởng CS2
Giảng viên kiêm nhiệm