TỔ CHỨC NHÂN SỰ

  • Phụ trách khoa – Trưởng Khoa: ThS.Lê Thanh Lâm
  • Phó khoa - GĐ Trung Tâm Ngoại ngữ -Tin học: Ths. Nguyễn Ngọc Lan
  • Thư ký khoa: Nguyễn Thị Kim Chi

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

 Chức vụ

 Email

Bộ môn Tin học

 1

Trịnh Công Nhựt

 Thạc sĩ

 Trưởng bộ môn

 

 2

Nguyễn Thị Thu Sương

 Kỹ sư

 Giảng viên

 

 3

 Lê Thị Thu

 Cử nhân

 Giảng viên

 

 4

 Phạm Tuấn Hiệp

Cao học

 Giảng viên

 

 5

 Nguyễn Thị Phương Hồng

 Thạc sĩ

 Giảng viên kiêm nhiệm

 

 6

 Nguyễn Ngọc Lan

 Thạc sĩ

Phó Khoa

GĐ Trung Tâm Ngoại ngữ -Tin học

 

 7

 Võ Thị Thục Hà

  Thạc sĩ

 Giảng viên

 

8

Nguyễn Thị Kim Huyên

 Thạc sĩ

Giảng viên

 

Bộ môn Tiếng Anh

1

Phan Nguyễn Huyền Châu

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Võ Thị Diễm Hà

Cử nhân

Giảng viên

 

3

Hoàng Thị Minh Nhựt

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Nguyễn Tuyết Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Trần Thị Phương Loan

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Thanh Loan

Cao học

Giảng viên

 

7

Trần Quốc Thái Tôn

Cao học

Giảng viên

 

8

Lê Trần Thức

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Bộ môn Khoa học cơ bản

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Lê Thanh Lâm

Thạc sĩ

Trưởng khoa

ltlam@vetc.edu.vn

2

Trần Hoàng Long

Cử nhân

Trưởng Phòng TT, KT và ĐBCLGD
Giảng viên kiêm nhiệm

thlong@vetc.edu.vn

3

Lê Thị Thanh Phương

Cử nhân

Giảng viên

 

4

Lê Nguyễn Băng Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Hoàng Thanh Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Minh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Hồ Ngọc Tiến

Tiến sĩ

Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm

btthang@vetc.edu.vn

8

Phan Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

 

9

Cao Thị Minh Duyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

10

Bùi Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm


btthang@vetc.edu.vn

 

11

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

12

Trần Đình Ánh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

13

Trịnh Quốc Vương

Cao học

Giảng viên

 

14

Phạm Duy Ngọc

Thạc sĩ (đang làm NCS)

Giảng viên kiêm nhiệm

 

15   

Phạm Thị Ngọc Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Bộ môn GDQP – TC 

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

1

Cao Minh Nam

Thạc sỹ

Trưởng BM

 

2

Nguyễn Văn Tân

Thạc Sỹ

Giảng viên

 

3

Bùi Ngọc Bốn

Thạc Sỹ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

4

Nguyễn Thanh Hùng

Thạc sỹ

Giảng viên

 

5

Phạm Văn Kiên

Thạc Sỹ

Giảng viên kiêm nhiệm