Tổ Chức Nhân Sự

- Phụ trách khoa: ThS.Lê Thanh Lâm
- Thư ký khoa: Nguyễn Thị Kim Chi

TT Họ và tên Học hàm/Học vị  Chức vụ  Email
1. Bộ môn Tin học
 1 Trịnh Công Nhựt  Thạc sĩ  Trưởng bộ môn  
 2 Nguyễn Thị Thu Sương  Kỹ sư  Giảng viên  
 3  Lê Thị Thu  Cử nhân  Giảng viên  
 4  Phạm Tuấn Hiệp Cao học  Giảng viên  
 5  Nguyễn Thị Phương Hồng  Thạc sĩ  Giảng viên kiêm nhiệm  
 6  Nguyễn Ngọc Lan  Thạc sĩ  Phó Trưởng khoa
GĐ Trung Tâm Ngoại ngữ -Tin học
 
 7  Trần Nguyễn Quỳnh Trâm   Thạc sĩ  Giảng viên  
 8  Nguyễn Thị Thanh Xuân   Thạc sĩ  Giảng viên  
 9  Võ Thị Thục Hà   Thạc sĩ  Giảng viên  
10 Nguyễn Thị Kim Huyên  Thạc sĩ Giảng viên  
2. Bộ môn Tiếng Anh
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn  
2 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên  
3 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên  
4 Nguyễn Tuyết Hạnh Thạc sĩ Giảng viên  
5 Trương Thị Thanh Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm ttthanh@vetc.edu.vn
6 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên  
7 Nguyễn Thị Thanh Loan Cao học Giảng viên  
8 Trần Quốc Thái Tôn Cao học Giảng viên  
9 Lê Trần Thức Thạc sĩ Giảng viên  
3. Bộ môn Khoa học cơ bản
1 Lê Thanh Lâm Thạc sĩ Trưởng khoa ltlam@vetc.edu.vn
2 Trần Hoàng Long Cử nhân Trưởng Phòng TT, KT và ĐBCLGD
Giảng viên kiêm nhiệm
thlong@vetc.edu.vn
3 Lê Thị Thanh Phương Cử nhân Giảng viên  
4 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên  
5 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên  
6 Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên  
7 Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm
hntien@vetc.edu.vn
8 Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên  
9 Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên  
10 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm btthang@vetc.edu.vn
11 Bùi Thị Mỹ Hạnh Thạc sĩ Giảng viên  
12 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Giảng viên  
13 Trịnh Quốc Vương Cao học Giảng viên  
14 Phạm Duy Ngọc Thạc sĩ (đang làm NCS) Giảng viên kiêm nhiệm  
15 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên