TỔ CHỨC NHÂN SỰ

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Đức Thế

Trưởng bộ môn TTSX

Phụ trách TT SXTT

 
2 Phạm Thị Tân Nhân Viên  
3 Đào Duy Thanh Nhân Viên  
4 Nguyễn Thanh Tuyền Nhân Viên  
5 Dương Thị Kim lương Nhân Viên