Tổ Chức Nhân Sự

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Vũ Thị Tuyết Hoa Cử Nhân Trưởng Phòng vtthoa@vetc.edu.vn
2 Vũ Thị Lĩnh Cử Nhân Phó Trưởng Phòng vtlinh@vetc.edu.vn
3 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử Nhân Chuyên Viên  
4 Nguyễn Thị Hương Trà Cao Học Chuyên Viên  
5 Nguyễn Thị Hải Cao Học Chuyên Viên