TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Thanh Yến Xuân
- Trợ lý khoa: ThS.Nguyễn Thị Xuân Mai
- Thư ký: Hoàng Kim Oanh 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HAMG/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc Sĩ Trưởng khoa ntyxuan@vetc.edu.vn
2 Bùi Thị Duyên Kỹ Sư Giảng Viên  
3 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc Sĩ Giảng Viên, Trợ Lý Khoa  
4 Đỗ Thị Loan Cử Nhân Giảng Viên  
5 Lữ Thị Thoa Cao Học Giảng Viên  
6 Ninh Thị Vân Thạc Sĩ Giảng Viên  
7 Pham Thị Xuân Mai Cao Học Giảng viên  
8 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ

Phó Hiệu Trưởng

Giảng Viên Kiêm nhiệm

 
9 Vũ Văn Đang Thạc sĩ

Giảng viên

 
10 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ

Giảng Viên

 
11 Trần Thị Nhã Vy Cao học

Giảng viên