TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Thanh Yến Xuân
- Phó khoa: ThS.Nguyễn Thị Thanh Liễu
- Thư ký: Hoàng Kim Oanh 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HAMG/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc Sĩ Trưởng khoa ntyxuan@vetc.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc Sĩ Phó Trưởng Khoa nttlieu@vetc.edu.vn
3 Bùi Thị Duyên Kỹ Sư Giảng Viên  
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc Sĩ Giảng Viên, Trợ Lý Khoa  
5 Đỗ Thị Loan Cử Nhân Giảng Viên  
6 Lữ Thị Thoa Cao Học Giảng Viên  
7 Ninh Thị Vân Thạc Sĩ Giảng Viên  
8 Pham Thị Xuân Mai Cao Học Giảng viên  
9 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ

Phó Hiệu Trưởng

Giảng Viên Kiêm nhiệm

 
10 Vũ Văn Đang Thạc sĩ

Giảng viên

 
11 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ

Giảng Viên

 
12 Trần Thị Nhã Vy Cao học

Giảng viên