Tổ Chức Nhân Sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

- Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Thanh Yến Xuân
- Trợ lý khoa: ThS.Nguyễn Thị Xuân Mai
- Thư ký: Hoàng Kim Oanh 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HAMG/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc Sĩ Trưởng khoa ntyxuan@vetc.edu.vn
2 Bùi Thị Duyên Kỹ Sư Giảng Viên  
3 Trần Thanh Huyền Thạc Sĩ Giảng Viên  
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc Sĩ Giảng Viên, Trợ Lý Khoa  
5 Đỗ Thị Loan Cử Nhân Giảng Viên  
6 Lữ Thị Hoa Cao Học Giảng Viên  
7 Ninh Thị Vân Thạch Sĩ Giảng Viên  
8 Pham Thị Xuân Mai Cao học Giảng viên  
9 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ

Phó Hiệu Trưởng

Giảng Viên Kiêm nhiệm

 
10 Vũ Văn Đang Thạc sĩ

Giảng viên

 
11 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ

Giảng Viên

 
12 Trần Thị Nhã Vy Cao học

Giảng viên