TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tổ Chức Nhân Sự Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học

 

Bộ môn Tin học

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
03 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
04 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
05 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên
06 Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
07 Trịnh Hồng Lanh Tiến sỹ Giảng viên


Bộ môn Ngoại ngữ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
03 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
04 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
05 Trần Quốc Phong Cử nhân Giảng viên
06 Đào Thị Xuan Đào Cử nhân Giảng viên