Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tổ Chức Nhân Sự Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học

– Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Bộ môn Tin học

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
3 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
kiêm nhiệm
4 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ GĐ Trung Tâm NN-TH
Giảng viên kiêm nhiệm
5 Nguyễn Thị Kim Huyên Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Tiếng Anh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
3 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Tuyết Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Thanh Loan Cao học Giảng viên
7 Trần Quốc Thái Tôn Cao học Giảng viên
8 Lê Trần Thức Thạc sĩ Giảng viên