TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Giám đốc Trung tâm: Ths. Nguyễn Ngọc Lan

Bộ môn Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Giám đốc Trung tâm
3 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
4 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Ngoại ngữ:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
3 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Văn Phong Cử nhân Giảng viên
6 Đào Thị Xuân Đào Cử nhân Giảng viên