TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM SẢN XUẤT THỰC TẬP

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Lê Hoàng Thanh Thạc sĩ Giám đốc
2 Phan Thị Mỹ Dung Trung cấp
Nhân viên
3 Nguyễn Thúy Ái Cử nhân Nhân viên
4 Lê Thị Mai Dung Cử nhân Nhân viên
5 Nguyễn Thị Linh Giang Cử nhân Nhân viên
6 Nguyễn Phú Lâm Cử nhân Kỹ thuật viên