TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tổ Chức Nhân Sự Trung Tâm Sản Xuất Thực Tập

– Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Hiển

Tổ Hành chính – Quản trị

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Đức Lịch Kỹ sư Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Hường Cử nhân CĐ Chuyên viên hành chính – Thư viện
3 Huỳnh Ngọc Địch Nhân viên quản trị