Tổ Chức Nhân Sự

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Trần Hoàng Long Cử Nhân Trưởng Phòng thlong@vetc.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc Sĩ Phó Trưởng Phòng nttlieu@vetc.edu.vn
3 Trần Quang Hiền Cử Nhân Chuyên  Viên  
4 Hà Văn Trưng Cử Nhân Chuyên Viên